سرقت و انواع سرقت سرقت مسلحانه سرقت مقرون به آزار سرقت حدی

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

سرقت و انواع سرقت

سرقت عبارت است از دزدیدن یا ربودن مالی که متعلق به غیرو نیز ربایش متقلبانه مال منقول متعلق به غیراست. محقق شدن سرقت مستلزم انجام فعلی از قبیل ربودن، برداشتن، کش رفتن، قاپیدن مال دیگری بدون رضایت و اطلاع مالک یا متصرف آن است. در سرقت ها بجز سرقت حدی که لازمه آن به جهت تعیین مجازات ربودن پنهانی و مخفیانه مال است، در سرقت های مستلزم تعزیر به طور معمول در محاکم عدم رضایت و بی اطلاعی مالک یا دارنده مال را از لوازم عمل مخفیانه در سرقت تلقی و برای تحقق مفهوم ربودن همان را کافی می دانند. ربودن که رکین الرکن سرقت است عبارت است از تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن بنابراین لازمه ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علنی اما با غافلگیرنمودن صاحب مال، بدون جلب توجه و بر خلاف میل و رضایت صاحب و مالک مال اقدام به تصرف مال دیگری نمایند، موضوع سرقت نیز باید مال منقول باشد چرا که اموال غیر منقول هر چیزی است که قابلیت جا به جا شدن و ربودن را نداشته باشد به این سبب برای اثبات و محقق شدن سرقت به علاوه اسبات وضع ید سارق مال می بایست از جای خود نقل و انقال شده باشد و یا اینکه از حرز خارج گردیده باشد همچنین ربودن اشیایی که مالیت ندارند مانند مشروبات الکلی که در نظام اسلامی فاقد وجاهت و عدم داشتن مالیت هستند نسبت به آنها سرقتی تلقی نمی گردد. به منظور مطالعه ادامه این مطلب با وب سایت هزار وکیل که به کاربران اینترنتی امکان مشاهده لیست برترین وکلا و موسسات حقوقی سراسر کشور را می دهد همراه باشید.

سرقت در معامله چگونه است:

چنانچه فردی چند سکه طلا به دیگری بفروشد و پس از انجام معاملهو تحویل آنها مبادرت به سرقت همان سکه ها نماید مرتکب سرقت شده است ولی اگر تا زمان قبل از قطعی شدن آن معامله فرد مرتکب صرفا اقدام به تصرف مال توسط خریدار منوط به پرداخت ثمن باشد، در این جا چون به محض وقوع عقد بیع مالکیت مبیع به خریدار منتقل می شود عمل سرقت محسوب نمیب شود و تحقق جرم منتفی است و فروشنده می تواند به مراجع قضایی مراجعه کند.

سرقت در اموال مشترک:

سرقت در اموال مشترک نیز متصور است به عنوان مثال وارثی که مبادرت به ربودن ماترک مورث خود بیش از سهم الارث خود کند، به علت تعلق بخشی از مال به وارث دیگر چنین عملی سرقت تلقی می گردد با وجود این حکم شماره 123- 15/7/21 شعبه 6 دیوان کشور حاکی از آن است که مداخله احد از شرکا در مال مشترک سرقت نمی باشد، اشکال عمده در تحقق جرم سرقت مال مشاع به خاطر این است که شرکا در جزء جزء مال مورد بحث شرکت دارند و این امر با عنصر ربودن مال دیگری در سرقت منافات دارد.

سرقت اموال بلاصاحب:

تصرف در مال بلاصاحب و اشیایی که متعلق به دیگری هستند و فردی آنها را پیدا کرده باشد در صورتی که فرض وجود مالک شود، عمل سرقت است، مانند اینکه اگر کسی در مهمانی انگشتر یا ساعت گرانبهایی پیدا کند پیدا کند و آنرا تصرف کند چون فرض وجود مالک منتفی نیست و مالک از حق مالکیت خود اعراض نکرده است این عمل با داشتن سو نیت در اثبات ید مخفیانه بر مال دیگری سرقت محسوب می شود.

قصد مجرمانه در سرقت:

قصد مجرمانه در سرقت عبارت است از علم وآگاهی بزهکار بر ربودن مال دیگری بر خلاف میل و رضایت مالک و یا دارنده آن و به قصد تصاحب و تملک مال. بنابراین اگر کسی چیزی را به تصور اینکه متعلق به خود اوست یا به قدر حصه مشترک تصاحب کند به علت فقدان قصد مجرمانه چنین عملی سرقت نیست.

انگیزه در ارتکاب سرقت:

انگیزه در ارتکاب سرقت بی تاثیر است بنابراین در صورتی که طلبکاری به عنوان گروکشی و تقاص و به منظور وصول طلب خود مبادرت به ربودن مال متعلق به بدهکار خود کند چنین عملی سرقت تلقی می شود.

چنانچه مال مورد سرقت وقف باشد:

اگر مال مسروق ثمره موقوفه باشد و موقوف علیه داشته باشد، سرقت مستوجب حد است زیرا مال موقوفه در این صورت ملک موقوف علیه است اما سرقت عین موقوفه که ناشی از حبس عین و تسبیل منفعت برای وقف باشد مستوجب حد نیست.

خفا از شرایط و ارکان سرقت است، بنابراین اگر بین دو نفر در مورد وجهی اختلاف شود و تراضی کنند به اینکه داین بر حقانیت خود در محضر غیر رسمی اقامه شهود کند و مدیون وجه مورد اختلاف را به صاحب محضر تسلیم کند و طرف وجه مزبور را از روی زانوی صاحب محضر برباید و فرارکند چون منظور داین وصول طلب بوده و او قصد سرقت نداشته است و عناصر تشکیل دهنده بزه سرقت متزلزل است و از طرف دیگر چون عمل فاقد رکن خفا است عنوان سرقت بر آن صادق نیست. در خصوص ارکان سرقت نیز، قصد تملک از ارکان سرقت است بنابراین اگر کسی دیگری را به قتل برساند و شناسنامه او را زیر سنگ مخفی کند که بعدا بردارد ولی در نظر دادگاه ثابت شود که متهم قصد تملک نداشته باشد می تواند او را فقط از جهت قتل محکوم و از بزه سرقت تبریه کند.

سرقت حدی:

چنانچه فردی مرتکب سرقتی گردد که در آن تمام شروط سرقت حدی محقق شود در این شرایط است که مجازات مندرج در ماده 278قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد که در صورت ارتکاب برای مرتبه اول موجب قطع چهار انگشت دست راست، در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین بر آمادگی است به نحوی که نصف قدم و مقداری از منطقه مسح باقی بماند، در مرتبه سوم حبس ابد و در مرحله چهارم مجازات اعدام در انتظار مرتکب سرقت حدی خواهد بود.

سرقت اسناد و اوراق دولتی نیز از موضوعاتی است که قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به آن پرداخته است که مجازات مقرر برای ربودن یا تخریب یا مفقود نمودن اسناد دولتی را مجازات حبس از شش ماه تا دوسال تعیین نموده است.

سرقت غیر حدی جامع شرایط 5 شرط در ماده 651 قانون مجازات اسلامی اعم از وقوع آن در شب، تعدد مرتکبان سرقت به بیش ازیک نفر، حامل سلاح بودن سارقان، از دیوار بالا رفتن و یا شکستن حرز و یا آزار رساندن به مجنی علیه در سرقت.

شب، فاصله بین غروب تا طلوع آفتاب است توجیه این نظر وحدت ملاک ماده 12 قانون مرتکبین قاچاق است. شعبه دو دیوان عالی کشور در حکم شماره 5 مورخ 8/1/1327 اعلام داشته است اگر سرقتی در حدود نیم ساعت پیش از طلوع آفتاب به عمل آمده باشد چون در عرف چنین موقعی روز محسوب است عمل با ماده 227 قانون کیفر عمومی قابل تطبیق است نه ماده 226، تعداد سارقان باید بیشتر از یک نفر باشد بنابراین سرقتی که توسط یک نفر انجام شده باشد از شمول این ماده خارج است.

دخالت معاون جرم در سرقت به جهت عدم شرکت وی در عنصر مادی جرم سرقت که ربودن مال است موجب تشدید کیفر از لحاظ تعداد سارقان نمی گردد زیرا معاون سارق تلقی نمی شود و بنابراین با توجه به اصول تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر قانون به نفع متهم باید از شمول ماده 651 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به معاون جرم پرهیز شود.

در خصوص سلاح این امر واجد اهمیت است که سلاح باید واقع باشد و بتواند موجب خطر گردد بنابراین استفاده از سلاح قلابی موجب تشدید کیفر نخواهد بود، همچنین حمل سلاح حتی توسط یک نفر کیفیت مشدده موضوعی موضوعی تلقی و موجب تسری آثار آن از نظر تشدید کیفر به همه سارقان می گردد. امکان عملی استفاده از اسلحه در ضمن سرقت شرط نیست و بنابراین اسلحه بدون فشنگ یا صرف داشتن اسلحه به هر منظوری اعم از ارتکاب سرقت یا غیر آن شرط تحقق جرم است.

اسلحه اعم از اینکه مجاز باشد یا غیر مجاز باعث تشدید مجازات است، نهایت آنکه سارق مسلحی که فاقد جواز حمل است مشمول تعدد مادی جرم بوده و علاوه بر مجازات سرقت موضوع این ماده مجازات حمل سلاح غیر مجاز را نیز دارد.

منظور از آزار به عنوان عوامل مششده جرم چیست:

منظور از آزار هر نوع آسیب یا صدمه ایی است که توسط یکی از سارقان در جریان ارتکاب سرقت ارتکاب سرقت نسبت به شخص یا اشخاصی که در صحنه جرم حضور دارند اعمال شود مانند بستن دست و پای صاحبخانه یا ایراد ضرب نسبت به افراد ناظر بر وقوع سرقت. حتی اگر یکی از سارقان در هنگام سرقت دیگران را آزار داده باشد بقیه سارقان هم مشمول حکم ماده خواهند بود. تهدید عبارت است از هر نوع اعمال زور از طرف یکی از سارقان در جهت ارعاب مالباختگان مانند تهدید صاحبخانه با اسلحه برای سکوت و خودداری از استمداد از دیگران. برای تحقق سرقت مقرون به آزار یا تهدید باید آزار یا تهدید در هنگام سرقت و برای ارتکاب آن صورت گیرد و بنا براین در صورتی که سارق پس از ارتکاب سرقت و در حین فراار در خیابان صاحب مال را آزار نماید یا تهدید پس از وقوع سرقت بوده بنابراین سرقت مقرون به آزار نبوده و به عنوان جرم مستقلی قابل مجازات است.

لازم نیست که آزار حتما به شخص مالباخته صورت گرفته باشد بلکه اگر نسبت به افراد حاضر در صحنه جرم نیز اتفاق بیفتد موضوع مشمول این ماده خواهد بود. هرگاه شخص ثالثی آزار متوجه او گردد کسی باشد که مسلما تهدید یا آزار متوجه او می گردد کسی باشد که مسلما تهدید یا آزار او تاثیر منفی بر صاحب مال ندارد مثل اینکه سارق همدست خود را کتک بزند تحقق شرط آزار نخواهد بود.

در خصوص تقارن آزار و سرقت:

منظور از تقارن این نیست که آزار و تهدید در حین سرقت باشد بلکه ممکن است قبل از عمل یا بعد از آن واقع شود به قسمتی که عرفا صدق کند که در موقع ارتکاب سرقت، آزار و تهدید واقع شده است. بنابر این اگر موقع سرقت صاحبخانه بیدار شود و سارق را بگیرد و او صاحبخانه را مجروح کند و بلافاصله دستگیر شود عملش شروع به سرقت مقرون به آزار تلقی می شود.

وب سایت هزار وکیل با امکان ارائه لیستی کامل از وکلا و موسسات حقوقی که در زمینه دفاع از پرونده هایی که تحت هر عنوان واقع شده باشند و هر فرد برای رفع مشکلات خود به منظور جلوگیری از تضییع حق خود چه عنوان شاکی یا متهم برای تخفیف در مجازات در سراسر کشور نیاز به انعقاد قرارداد با بهترین وکلا و موسسات حقوقی متخصص در پرونده های سرقت داشته باشید یا اینکه نیاز به انجام و اخذ مشاوره حقوقی با یک وکیل خبره با تجربه بالا پیدا کنید می توانید به صفحه وکلا و موسسات حقوقی وب سایت هزار وکیل مراجعه نمایید.

 

 

 

 

.

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
سجاد روزبهانی
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09161598419 (خرم‌آباد )