شرایط ازدواج دختری که پدر و جد پدری او فوت نموده باشند

خلاصه
1399/03/11

در حالت معمول و بر طبق دستور شرع و قانون به استناد مواد1041و 1043قانون مدنی دختر باکره به اذن پدر یا جد پدری دختر خواهد بود و لیکن چنانچه در شرایطی قرار بگیریم که پدر و جد پدری دختری که قصد ازدواج دارد فوت نماید در نظریه مشورتی به شماره 6689/7-5/9/1385 به جهت تعیین تکلیف در چنین شرایطی مقرر داشته استشرایط ازدواج دختری که پدر و جد پدری او فوت نموده باشند

در حالت معمول و بر طبق دستور شرع و قانون به استناد مواد1041و 1043قانون مدنی دختر باکره به اذن پدر یا جد پدری دختر خواهد بود و لیکن چنانچه در شرایطی قرار بگیریم که پدر و جد پدری دختری که قصد ازدواج دارد فوت نماید در نظریه مشورتی به شماره 6689/7-5/9/1385 به جهت تعیین تکلیف در چنین شرایطی مقرر داشته است:

در صورتی که شخص موضوع استعلام بیشتر از 15 سال سن داشته باشد در صورتی که پدر و جد پدری هر دو فوت کرده باشند کسب مجوز برای ازدواج مشارالیها ضرورتی ندارد و شخصا می توانید بدون اخذ اذن مبادرت به ازدواج نماید زیرا  اذن مذکور در مواد 1041و 1043قانون مدنی اختصاص به پدر و جد پدری دارد و شامل زوجین سرپرست نمی گردد و ملاک تشخیص سن دختر شناسنامه وی می باشد و در صورتی که فاقد سرپرست باشد باید به پزشکی قانونی جهت تعیین قدر متیقن سن معرفی شود، لکن چنانچه پدر طبیعی دختر تحت سرپرستی ( موضوع قانون مصوب سال 1353) مجهول المکان و یا مجهول الهویه باشد چنانچه باکره بوده و بخواهد ازدواج کند با توجه به ملاک ماده 1043 قانون مدنی باید از دادگاه خانواده که در حال حاضر جایگزین دادگاه مدنی خاص می باشد اجازه کسب نماید.اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.