کیفرخواست

خلاصه
1398/11/10

ادعا نامه دادستان علیه متهم و نیز تقاضاي دادسرا ازدادگاه کیفری براي تعيين و اعمال مجازات ونیزاقدامات تأميني و تربيتي دربارۀ متهم، كيفرخواست ناميده مي‌شود.کیفرخواست:
دعا نامه دادستان علیه متهم  و نیز تقاضاي دادسرا ازدادگاه کیفری براي تعيين و اعمال مجازات
ونیزاقدامات تأميني و تربيتي دربارۀ متهم، كيفرخواست ناميده مي‌شود.
هنگامی که تحقیقات مقدماتی نسبت به یک پررونده کیفری پایان می یابد، بازپرس آخرين دفاع متهم
را اخذ و با اعلام ختم تحقيقات و اظهارنظرکه آیا شخصی که نسبت به او اتهامی وارد نموده اند مجرم هست یا خیرپرونده را نزد دادستان ارسال مي‌کند.
عقيده بازپرس در هر حال يكي از موارد زير است:
فعلی که متهم مرتکب آن شده است چنانچه جرم نباشد ویا اصلا جرمی واقع نشده باشد
متهم مرتکب جرم شده است که به تبع این ارتکاب جرم قرار مجرمیت صادر می گردد.
هنگامی که متهم مرتکب جرمی نشده باشد یا اصلا جرمی واقع نشده باشد قرار منع يا موقوفي تعقيب نسبت به او صادر می شود
در هر حال دادستان مکف به رسیدگی، بررسی و اظهار نظرظرف مهلت پنج روز است.
و در صورت احرازارتکاب جرم از جانب متهم كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالح ارسال مي شود.
در كيفرخواست به استناد ماده279 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعات زير بايد قید گردد:
الف-مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن،
شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او.
ب-آزاد، تحت قرار تامین، یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت.
پ-نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه.
ت- ادله انتاب اتهام.
ث- مستند قانونی اتهام
ج- سابقه محکومیت موثر کیفری متهم.
چ- خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم
به استناد ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری در غیر از جرائم موضوع ماده (302) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند
یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد
و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند راسا یا به در خواست بازپرس
با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست
به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند و
بدین شکل یک پرونده بدون ارسال کیفر خواست از طرف دادگاه وبدون تاخیرپس از تشکیل جلسه
و تفهیم حق داشتن وکیل مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاكی می تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض نماید
و در اين صورت موضوع در دادگاه صالح  خارج از نوبت و بدون حضور دادستان رسیدگی مي شود
رای صادره از دادگاه در اين خصوص قطعی است
دادگاههای جزایی  صرفا نسبت به جرائم مندرج در کیفر خواست رسیدگی می کنند مگر نسبت به جرائمی که بطورمستقیم
در دادگاه وبدون کیفر خواست مطرح شده باشد مثل جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت
به استناد ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری است
در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاكي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض کرده
و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مي شود.
راي صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود.
وب سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از مطلب فوق داشته باشید.
کیفرخواست:
دعا نامه دادستان علیه متهم  و نیز تقاضاي دادسرا ازدادگاه کیفری براي تعيين و اعمال مجازات
ونیزاقدامات تأميني و تربيتي دربارۀ متهم، كيفرخواست ناميده مي‌شود.
هنگامی که تحقیقات مقدماتی نسبت به یک پررونده کیفری پایان می یابد، بازپرس آخرين دفاع متهم
را اخذ و با اعلام ختم تحقيقات و اظهارنظرکه آیا شخصی که نسبت به او اتهامی وارد نموده اند مجرم هست یا خیرپرونده را نزد دادستان ارسال مي‌کند.
عقيده بازپرس در هر حال يكي از موارد زير است:
فعلی که متهم مرتکب آن شده است چنانچه جرم نباشد ویا اصلا جرمی واقع نشده باشد
متهم مرتکب جرم شده است که به تبع این ارتکاب جرم قرار مجرمیت صادر می گردد.
هنگامی که متهم مرتکب جرمی نشده باشد یا اصلا جرمی واقع نشده باشد قرار منع يا موقوفي تعقيب نسبت به او صادر می شود
در هر حال دادستان مکف به رسیدگی، بررسی و اظهار نظرظرف مهلت پنج روز است.
و در صورت احرازارتکاب جرم از جانب متهم كيفرخواست صادر و پرونده به دادگاه صالح ارسال مي شود.
در كيفرخواست به استناد ماده279 قانون آیین دادرسی کیفری موضوعات زير بايد قید گردد:
الف-مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن،
شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تاهل او.
ب-آزاد، تحت قرار تامین، یا نظارت قضایی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت.
پ-نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه.
ت- ادله انتاب اتهام.
ث- مستند قانونی اتهام
ج- سابقه محکومیت موثر کیفری متهم.
چ- خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم
به استناد ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری در غیر از جرائم موضوع ماده (302) این قانون، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند
یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد
و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند راسا یا به در خواست بازپرس
با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست
به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تاخیر تشکیل جلسه می دهد و به متهم تفهیم می کند و
بدین شکل یک پرونده بدون ارسال کیفر خواست از طرف دادگاه وبدون تاخیرپس از تشکیل جلسه
و تفهیم حق داشتن وکیل مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاكی می تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض نماید
و در اين صورت موضوع در دادگاه صالح  خارج از نوبت و بدون حضور دادستان رسیدگی مي شود
رای صادره از دادگاه در اين خصوص قطعی است
دادگاههای جزایی  صرفا نسبت به جرائم مندرج در کیفر خواست رسیدگی می کنند مگر نسبت به جرائمی که بطورمستقیم
در دادگاه وبدون کیفر خواست مطرح شده باشد مثل جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت
به استناد ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری است
در صورت صدور قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب شاكي مي تواند ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ به آن اعتراض کرده
و در اين صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح مي شود.
راي صادره از دادگاه در اين خصوص قطعي خواهد بود.
وب سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از مطلب فوق داشته باشید.

بهترین وکیل های
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
09306091148
وکیل
سحر کرباسی
تهران
09122535561
وکیل
بهناز عوض فرد
تهران
09128488212
وکیل
حسن زاهدپاشا
لواسان
09128459174
وکیل
موسسه حقوقی و داوری الهه اشتاد شرق
تهران
09912766804
وکیل
بهشاد بهپوری
تهران
09126604090
وکیل
سميه فتحي
تهران
09120167247
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
09121305919
وکیل
مهرنوش ماندگار
تهران
09128432614
وکیل
آرزو رستگار
تهران
09125089517
وکیل
ابوالفضل فاضلی
اراک
09365184572
وکیل
جواد پولادی چقادری
اصفهان
09132665203
وکیل پایه یک دادگستری
رضا رهگذر
تهران
09156546843
وکیل
آوات یاسیکندی
بوکان
09143827455
وکیل
دانیال جهانگیری
تهران
09124510954


اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.