معنی اصطلاحات حقوقی بخش ششم

خلاصه
1398/11/09

نسبت دادن زنا از طرف مرد به زن خود ولعنت کردن به خود، اگر دروغ گفته باشد و تکذیب زن و لعنتمعنی اصطلاحات حقوقی بخش ششم
کفیل:
متعهد در عقد کفالت، ضامن.
لاحق:
آینده، در مقابل سابق است.
لعان:
نسبت دادن زنا از طرف مرد به زن خود ولعنت کردن به خود، اگر دروغ گفته باشد و تکذیب زن و لعنت بر خود اگر شوهر او راست گفته باشد.
ماذون:
کسی که از طرف صاحب حق و یا از طرف حاکم و یا نماینده قانونی او اذن در فعلی دارا شده باشد.
مافی الذمه:
آنچه بر عهده کسی است.
ماخوذه:
اخذ شده گرفته شده.
مبیع:
آنچه مورد بیع قرار می گیرد.
متعاملین:
معامله کنندگان.
مرهونه:
به گرو گرفته شده،
مزارعه:
به نوعی عقد که در آن یک طرف زمینی را برای کشت و زرع و تقسیم فی مابین به طرف دیگر می دهد.
مساقات:
معمله ایی بین مالک درختان و مانند آنها با کارگر در مقابل سهم مشاع معین از ثمره که همان میوه و محصول و غیره است.
مستحق للغیر:
هرگاه مالی مورد معامله در یکی از عقود واقع شود و پس از عقد معلوم گردد که آن مال متعلق به ناقل نبوده بلکه مال شخص ثالث بوده آن مال مستحق للغیر است.
مسلوب:
سلب شده.
مشاع:
جدا نشده، قسمت نشده، هر مالی که بین چند نفر مشترک باشد.
مشغول الذمه:
کسی که تعهد خود را به جا نیاورده باشد و دین خود را نپرداخته باشد.
مصاهره:
رابطه ایی که به واسطه ازدواج بین زوجه و خویشاوندان هر یک از دوطرف ایجاد می شود.
مضاربه:
عقدی است که به موجب آن یکی از متعاملین سرمایه می دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.
مضمون عنه:
در ضمان عقدی شخص ثالثی را که از او ضمانت شده است مضمون عنه می گویند.
پایان بخش ششم معانی و اصطلاحات حقوقی.
سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از آن کسب نموده باشید.اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.