معنی اصطلاحات حقوقی بخش پنجم

خلاصه
1398/11/04

معنی اصطلاحات حقوقی بخش پنجم مدتی که زن پس از طلاق یا فوت شوهرنباید شوهر کندمعنی اصطلاحات حقوقی بخش پنجم
عده:
مدتی که زن پس از طلاق یا فوت شوهرنباید شوهر کند.
عطف:
بازگرداندن.
عقد جائز:
عقدی است که طبعا قابل فسخ است ودر صورت فوت، جنون و سفه یکی از طرفین منفسخ میشود.
عقد خیاری:
عقدی که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.
عقد لازم:
عقدی که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین.
عقد معلق:
عقدی که تاثیر آن بر حسب انشا، موقوف به امر دیگری باشد.
عقد مکره:
مکره آن است که به تهدید دیگری اقدام به انعقاد عقد کند.
عقد منجز:
عقدی که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق  خواهد بود.
علیه:
بر او، بر ضرر او.
عنن:
ناتوانی جنسی، عدم توانایی مقاربت در مرد.
عوض:
در معاملات معوض هر یک از دو موضوع مورد معامله را وض نامند. همچنین عوض به مالی گفته می شود که از طرف قبول کننده داده می شود.
عوضین:
یعنی عوض و معوض در عقود مالی معوض.
غبن:
خدعه و نیرنگ، بهم خوردگی تعادل ارزش عوضین است به ضرر یک طرف عقد بدون این که متضرر راضی به آن باشد.
 غصب: تصرف در مال غیر به نحو عدوان.
غیر منقول:
مالی که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد مانند زمین.
فضولی:
کسی که در عقد، مال غیر را موضوع معامله قرار دهد بدون اینکه از طرف مالک اذن داشته باشد.
قرابت رضائی:
از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه:
1- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
2- شیر مستقیما از پستان مکیده باشد
3- طفل حداقل یک شبانه روز یا پانزده مرتبه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه غذای دیگر یا شیر زن دیگری را بخورد.
4- طفل قبل از اینکه دو ساله شود به شکل فوق شیر خورده باشد.
5- شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد ، بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضائی داشته باشد که یکی را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر و خواهر رضائی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
قهری:
ضد ارادی ضداختیاری .
پایان بخش پنحم اصطلاحات و معانی حقوقی.
وب سایت هزار وکیل امید وار است نهایت رضایتمندی را از مطالب فوق حاصل نمایید.اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.