توضیحاتی در خصوص حکم حضوری

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

توضیحاتی در خصوص حکم حضوری
هر حکمی که از دادگاه صادر میشود حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند و به طور کتبی هم دفاع ننوده و یا اخطاریه به خوانده، ابلاغ واقعی نشده باشد.
قاعده و اصل کلی بر حضوری بودن احکام دادگاه ها است. در نتیجه حکم غیابی بنوعی استثنا است که در این موضوع نیز تفسیر اینکه حکم صادره حضوری است یاغیابی در محدوده نص قانون انجام می شود و هر گاه نسبت به حضوری یا غیابی بودن یک حکم شک نماییم علی القاعده اصل را بر حضوری بودن حکم دادگاه می گذاریم .
در فرضی، دعوایی با چندین خوانده که یکی از خواندگان حتی در یک جلسه دادگاه حاضر شود ویا یک لایحه تقدیم دادگاه نماید،یا دادخواست به او ابلاغ واقعی شود لکن دیگر خواندگان در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشند لایحه ایی نیز به دادگاه تقدیم ننمایند و دادخواست نیز به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم دادگاه نسبت به آن یک نفر حضوری و در خصوص سایر خواندگان غیابی است.
بنابراین چنانچه خوانده در یکی از جلسات دادگاه حاضر شود یا یک لایحه ارسال نماید، یا اینکه ابلاغ به خوانده واقعی باشد حتی اگردر هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد باز هم موجب حضوری بودن حکم صادره است.
در هر حال برای صدور حکم غیابی در نظر گرفتن 3 نکته الزامی است که در صورت عدم وجود هر یک از این شروط موجب حضوری بودن حکم صادره خواهد بود.
1- خوانده، وکیل یا قائم مقام قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشند.
2- هچ گونه دفاع کتبی نکرده باشد.
3- دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد.
بنابر این چنانچه دوشرط اول نباشد لکن دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد رای صادره حضوری خواهد بود.
نکته هیچ قراری غیابی وجود ندارد و تنها در احکام صادره از محاکم امکان غیابی بودن وجود دارد.
وب سایت هزار وکیل به نشانی اینترنتی www.hezarvakil.ir امید وار است نهایت رضایت مندی را از مطلب فوق داشته باشید.

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
سجاد روزبهانی
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09161598419 (خرم‌آباد )