موارد نقص تقاضای اعاده دادرسی در محکومیت های کیفری

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

موارد نقص تقاضای اعاده دادرسی در محکومیت های کیفری
هنگامی که شخص محکوم، به استناد ماده 474قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور می نماید علاوه براینکه تقاضای اعاده دادرسی محکوم باید مطابق با ماده قانونی فوق باشد شرایط  شکلی دیگری نیز باید داشته باشد تا در شعب دیوان مورد بررسی قرارگیرد. ابتدا شرایط اصلی تقاضای اعاده دادرسی ، که  ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر فرموده:
 (درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می شود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ایی باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود وفرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان مبنای حکم بوده است.
ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد ویا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.)
همانطور که گفته شد شرایط اساسی جهت اعاده دادرسی موارد فوق هستند ولیکن شرایط شکلی به شرح زیر هستند:
1-اصلاح عنوان به ریاست محترم دیوان عالی.
2- قید درخواست اعاده و ذکر یکی از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در لایحه تقدیمی.
3- قید شماره دادنامه های مورد اعتراض، امضاء لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان.
4- ارائه دادنامه بدوی اعم از غیابی و واخواهی خوانا ومصدق(ممهور به مهر برابر با اصل دادگاه)
5- ارائه دادنامه تجدید نظر خوانا و مصدق ودر صورت عدم تجدیدنظر خواهی ارائه گواهی صادره از دفتر دادگاه مبنی بر عدم تجدید نظر خواهی.
6-در صورت وجود سابقه دیگر(مرتبط با درخواست فعلی) در دیوان عالی کشور ارائه نسخه مصدق از دادنامه صادره.
7-ارائه گواهی قطعیت دادنامه بدوی برابر با صل.
8- به دلیل نامفهوم بودن لایحه تقدیمی در صورت محکومیت در موضوع کیفری ارائه لایحه و دادنامه های مربوط با رعایت شرایط فوق الذکر.
9- اصلاح  تبصره ماده 18 به ذکر یکی از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری
10- در صورت تنظیم لایحه از سوی وکیل ارائه وکالتنامه وکیل پایه یک ملصق به تمبر و ممهور به مهر وکیل.
11- اصلاح نام و نام خانوادگی در دادنامه بدوی.
12- قید شماره تلفن همراه روی لایحه.
13-ارائه کپی کارت ملی متقاضیان.
همانگونه که توضیح داده شد جهت تقدیم لایحه اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور علاوه بر انطباق موضوع مورد اعاده با یکی از بندهای ماده474قانون آیین دادرسی کیفری رعایت موارد شکلی فوق نیز ضروری است که در صورت نقص موارد بالا در خواست متقاضی اعاده رد مشود و می بایست پس از رفع نقص از جانب شما مجدد به دیوان ارسال گردد.

اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.
بهترین وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر محمد سلیمی افشارجقی
قم
وکیل
دکتر احمد زهره وند
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
سميه فتحي
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
دکتر میثم ویسی
کرمانشاه
09125942780 (09375942569)
وکیل
پانیذ قمشی بزرگ
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
الهه عباسی
تهران
وکیل
محسن صادقی
کرمان
وکیل
میثم ولی زاده
اصفهان
وکیل
امیر علی عمرانی
تهران
وکیل پایه یک دادگستری
احمد میرشاه محمد
کرج
وکیل پایه یک دادگستری
دكترامين اميني زارع
تهران
وکیل
لیلا انصاری
تهران
وکیل
مریم پیری
تهران
وکیل
سجاد روزبهانی
تهران
وکیل
مرکزحقوقی و داوری منتخب
کیش
تلفن وکیل ها به ترتیب ستاره در سایت هزار وکیل
09125942780 (09375942569) (کرمانشاه )
09121831813 (خرم‌آباد )
09161598419 (خرم‌آباد )