توضیحاتی در رابطه با دادسرا

خلاصه
1398/10/22

دادسرا قسمتی از دادگستری و تحت نظر قوه قضاییه است که به ریاست دادستان تشکیل می شود، وظیفه دادسرا بازجویی، تحقیق وکشف جرم است دادسرا به تعداد لازم در هر بخش بازپرس، دادیار و کارتوضیحاتی در رابطه با دادسرا
دادسرا قسمتی از دادگستری و تحت نظر قوه قضاییه است که به ریاست دادستان تشکیل می شود، وظیفه دادسرا بازجویی، تحقیق وکشف جرم است دادسرا به تعداد لازم در هر بخش بازپرس، دادیار و کارمند اداری دارد که بالاترین مقام دادسرا  و سرپرستی آن نیز برعهده دادستان قرار دارد.
وظایف دادستان بر دو قسم است، وظایف اداری و وظایف قضایی.
دادستان به عنوان رییس دادسرا شناخته می شود چرا که امور اداری و قضایی تحت نظارت دادستان رسیدگی می شود.
در خصوص وظایف قضایی که اعم هستند از ریاست بر دادسرا و ضابطین و نظارت وصدور دستور به ضابطین جهت کشف جرائم. در واقع ضابطین تحت تعلیم و دستوردادستان انجام وظیفه می نمایند.
اداره شعب دادسرا بر عهده دادیار یا بازپرس است. رسیدگی به پرونده هایی که به لحاظ اهمیت در درجه پایین تری قراردارند را دادیار مورد بررسی قرار می دهد وجرائمی را نیز که به طور ویژه وتخصصی  ترمی بایست رسید گردد بر عهده بازپرس قرار دارد .
علی ایحال در دادسرا مرحله اول رسیدگی وکشف جرائم کیفری است یعنی هرگاه جرمی واقع شود ابتدای شروع به رسیدگی در دادسراانجام می گیرد. البته بجز در جرائمی که باید پرونده مستقیما در دادگاه کیفری یک مطرح گردد، در دادسرا پس از رسدگی به یک پرونده در صورت احراز مجرمیت یک شخص قرار مجرمیت صادر می شود که پرونده پس از انجام تشریفات قانونی به دادگاه جهت تعین مجازات ارسال می گردد. در صورتی که پس از انجام تحقیقات بی گناهی شخصی اثبات گردد نیز قرار منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می گردد.اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.