تفاوت ازدواج دائم و موقت

خلاصه
1398/10/07

تفاوت ازدواج دائم و موقت 1-زوجین در ازدواج دائم از یکدیگر ارث می برند(البته اگر ممنوع از ارث نباشند)ولی در ازدواج موقت از یکدیگر ارث نمی برند. 2-در ازدواج دائم زن از مرد نفقتفاوت ازدواج دائم و موقت
1-زوجین در ازدواج دائم از یکدیگر ارث می برند(البته اگر ممنوع از ارث نباشند)ولی در ازدواج موقت از یکدیگر ارث نمی برند.
2-در ازدواج دائم زن از مرد نفقه می گیرد اما در از دواج موقت ، زن نفقه ایی از مرد دریافت نخواهد کرد مگر در صورت شرط ضمن عقد.
3-ازدواج دائم بدون مدت ومادام العمر است، اما در ازدواج موقت باید مدت معین باشد.
4-ازدواج موقت بدون تعیین مهریه باطل است، ولی در ازدواج دائم به این شکل نیست.
5-ازدواج موقت به بذل مدت منحل می شود،در حالی که ازدواج دائم انحلالش به فسخ یا به طلاق است.
6-پس از انحلال ازدواج موقت، زوج حق رجوع ندارد، اما در برخی موارد در انحلال ازدواج دائم(غیر از فسخ وطلاق بائن)حق رجوع وجود دارد.
7-چنانچه شوهر در ازدواج دائم، زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد،دیگری از او ارث می برد،ولی در ازدواج موقت این چنین نیست.
8-در ازدواج دائم اگر شوهر در حال مرض، زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق،به همان مرض بمیرد،زوجه از او ارث میبرد(اگرچه طلاق بائن باشد)مشروط بر اینکه زن شوهر نکرده باشد چنین حکمی در ازدواج موقت محلی از اعراب ندارد.
9-در نکاح دائم لعان راه دارد لکن در نکاح منقطع اینچنین نیست.
10-عده در نکاح دائم در مورد انحلال راجع به زنانی که در سن عادت زنانگی هستند سه طهر ولی در نکاح منقطع دو طهر است.
11-در نکاح دائم عده انحلال در مورد زن مسترابه سه ماه ولی در نکاح منقطع در مورد چنین زنی چهل وپنج روز است.
12-در نکاح دائم زن مکلف به تمکین عام است به خلاف نکاح منقطع.
13-در نکاح دائم مرد مدیر خانواده است به خلاف نکاح منقطع.
14-در نکاح دائم مرد حق منع زن از اشتغال در موارد خاصی را دارد به خلاف نکاح منقطع.اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.