حق شفعه

خلاصه
1398/10/06

حق شفعه: بنا برماده 808 قانون مدنی:(هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر شریک باشد ویکی از دو شریک، حصه«سهم»خود را به قصد بیع«فروش»به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حقحق شفعه:
بنا برماده 808 قانون مدنی:(هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر شریک باشد ویکی از دو شریک، حصه«سهم»خود را به قصد بیع«فروش»به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد وحصه مبیعه را تملک کند.)
با توجه به متن قانون به موجب حق شفعه هر گاه دونفر در یک ملک شریک باشند و یکی از آنها سهم خود را به دیگری بفروشد شریک دیگر میتواند به خریدار مراجعه نموده قیمتی را که پرداخت کرده را به مشتری بدهد وآن سهمی را که شریکش فروخته تملک نماید.
به عنوان مثال:«الف»و«ب»به طور مشاعی سه دانگ از یک زمین شریک هستند «الف»سم خود از زمین را به «پ» می فروشد در این صورت «ب»میتوان به شخص «پ»مراجعه نماید پول ایشان از خرید زمین را بدهد وزمین را به مالکیت خود در آورد ومالک کل زمین شود، به این حق حق شفعه میگویند.
حق شفعه حقی مالی است.
حق شفعه به ارث نیز میرسد.
شخصی که میتواند از حق شفعه خود استفاده نماید«شفیع»باید به محض اطلاع  از حق شفعه خود استفاده نماید.
حتی اگرشخص خریدار سهم خود را به شخص دیگری فروخته باشد نیز حق شفعه از بین نمی رود
حق شفعه حقی  مالی است.
در حق شفعه باید شراکت در یک ملک باشد.
برای تحقق حق شفعه در ملک باید قابلیت تقسیم وجود داشته باشد.برای به وجود آمدن حق شفعه باید عقد بیع انجام شده باشد یعنی اگر یکی از دو شریک سهم خود را به دیگری صلح کرد یا رهن داد شریک دیگر نمی تواند به استناد حق شفعه به خریدار مراجعه نماید.
اگر در یک ملک بیش از دو نفر مالک باشند حق شفعه برای هیچ یک از آنها به وجود نمی آید.اگر شما هم وکیل هستید و یا یک موسسه حقوقی دارید با کلیک روی دکمه معرفی و تبلیغ رایگان وکلا » در سایت هزار وکیل ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.