فرم ثبت نام وکیل

  • راهنمای سریع ثبت نام
  • در قسمت تلفن همراه یک تلفن معتبر وارد نمایید
  • وکلا،نوع ثبت نام را وکیل یا کارآموز وکالت انتخاب نموده و سپس در قسمت پروفایل برچسب را وکیل یا وکیل پایه یک و غیره انتخاب نمایند
  • کارآموزان وکالت،نوع ثبت نام را وکیل یا کارآموز وکالت انتخاب نموده و سپس در قسمت پروفایل برچسب را کارآموز وکالت انتخاب نمایند
  • موسسات حقوقی نوع ثبت نام را موسسه حقوقی انتخاب نمایند